AZOT BIZNES PARK Jaworzno, Chopina 94

Polityka Prywatności

 

 


Polityka przetwarzania danych  osobowych w Azot Biznes Park Spółka z o.o.

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Azot Biznes Park Spółka z o.o. danych osobowych:

1. Osób przebywających na terenie obiektów Azot Biznes Park (link);
2. Kandydatów do pracy (link);
3. Osób wskazanych do współpracy przez naszych kontrahentów (osoby kontaktowe) (link);
4. Naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (link);
5. Osób kontaktujących się z Azot Biznes Park (telefonicznie, mailowo) (link);
6. Innych osób, z którymi kontaktuje się Azot Biznes Park (link).

   

Dokument nie zawiera informacji o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umów powierzenia.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Azot Biznes Park Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559235, NIP 632-201-28-22, zwana w dalszej części ABP.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych - Barbarą Chaberką,  w następujący sposób:


listownie na adres: ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem IOD lub


e-mailowo na adres iod@azot.pl

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przebywających na terenie obiektów ABP

Cel i podstawa prawna
Przetwarzamy dane o osobach wchodzących i wychodzących na teren ABP w celu ich identyfikacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu ochrony osób i mienia w naszych obiektach.

Okres przechowywania
Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo jak będzie to niezbędne do realizacji celu oraz przechowywać je w archiwum przez okres 3 lat.

Konieczność podania danych
Podanie danych osobowych (nazwisko, imię, nr dowodu osobistego) jest konieczne aby można wejść na teren naszych obiektów.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe Zakładom Chemicznym „ORGANIKA-AZOT" SA – spółce z grupy kapitałowej AZOT, do której należy również ABP. ORGANIKA-AZOT przetwarza powierzone dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Cel i podstawa prawna
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby ocenić kwalifikacje i umiejętności do   pracy na stanowisku, na które Państwo aplikujecie oraz wybrać   odpowiednią osobę do pracy u nas.

Na cele rekrutacji będziemy potrzebowali Państwa zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Za Państwa odrębną zgodą będziemy przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Okres przechowywania
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie. Jeżeli Państwo wyraziliście odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 6-ciu miesięcy, od momentu ich zebrania.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możemy przesłać te dane innemu Administratorowi tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe,
 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

Cele i podstawy prawne
W przypadku gdy jesteście Państwo osobami kontaktowymi dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 • Kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami w sprawach biznesowych.

 • Prowadzenia bezpośredniego marketingu naszych usług, w tym przekazywaniu  Państwu – jako pracownikowi naszego kontrahenta – informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży.

 • Przekazywania Państwu innych informacji o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.

 • Bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, który Państwo reprezentujecie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Okres przechowywania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, który reprezentujecie, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.


Źródło danych
Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, który Państwo reprezentujecie. Od podmiotu, który Państwo reprezentujecie otrzymujemy dane takie jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmujecie.


Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom - spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takimi jak: usługi IT, ochrony mienia i osób. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możecie Państwo też zgłosić w każdej chwili poprzez link dołączany do każdego e-maila.

 

 

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi


Cele i podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Zawarcia z Państwem umowy sprzedaży lub świadczenia usług i realizowania jej warunków. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa.
 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym przekazywania informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży.
 • Przekazywania informacji o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi klientami.
 • Przeprowadzenia badania satysfakcji, przygotowywania analiz dotyczących sprzedaży i korzystania z naszych usług, zbierania opinii o naszych usługach – w celu udoskonalenia naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiej jakości usług.
 • Wypełniania obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 • Bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Okres przechowywania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zostala zawarta, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.


Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:


 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się telefonicznie i mailowo z ABP

Cele i podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:


 • Przekazania odpowiedzi na pytania, w tym kontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
 • Nawiązania z Państwem lub z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie kontaktów biznesowych i współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.
 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym przekazywania informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda.


Okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Państwa dane do momentu wycofania zgody.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację w zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; na Państwa zażądanie możemy przesłać Państwa dane do innego administratora ale tylko wtedy gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo przenoszenia danych przysługuje Państwu tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku niezamówionej korespondencji informujemy, że nie będziemy odpowiadać na każdą korespondencję (zarówno w postaci papierowej, jak i mailowej), która będzie kierowana do ABP.

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych innych osób, z którymi kontaktuje się ABP

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą tych z Państwa, z którymi ABP kontaktuje się w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteście Państwo kontrahentami ABP ani pracownikami lub współpracownikami kontrahenta ABP.

 

Cele i podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Nawiązania z Państwem lub z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie, kontaktów biznesowych i współpracy oraz przekazywania informacji o działalności Spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

 

Źródło danych
Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, od Państwa pracodawcy lub podmiotu, który Państwo reprezentujecie lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach. Dane jakie mogliśmy w ten sposób pozyskać to: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami Państwo się zajmujecie.

 

Okres przechowywania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych.

 

Odbiorcy danych
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym spółkom z grupy kapitałowej AZOT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.