AZOT BIZNES PARK Jaworzno, Chopina 94

Polityka Prywatności

 

Polityka przetwarzania danych  osobowych w

Azot Biznes Park Spółka z o.o.

 

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Azot Biznes Park Spółka z o.o. danych osobowych:

1. osób przebywających na terenie obiektów Azot Biznes Park (link);

 

2. w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym (link);

 

3. kandydatów do pracy (link);

 

4. reprezentantów Kontrahenta lub osób wyznaczonych przez niego do kontaktów w związku z    działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów (link);

 

5. osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz współpracowników spółki cywilnej w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów (link);

 

6. osób kontaktujących się z ABP z wykorzystaniem elektronicznych lub tradycyjnych kanałów komunikacji (link);

 

7. w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi (link);

 

8. użytkowników Fanpage na Facebooku (link).

 

Dokument nie zawiera informacji o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umów powierzenia.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Azot Biznes Park Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559235, NIP 632-201-28-22, zwana w dalszej części ABP.

 

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Administrator w celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – panią Barbarę Chaberke. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w następujący sposób:

 

 • listownie na adres: ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem IOD;
 • e-mailowo na adres iod@azot.pl.

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Administratora danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • prawo żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych -  na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego; na zażądanie Administrator może przesłać dane do innego administratora, ale tylko wtedy gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo przenoszenia danych przysługuje wtedy gdy dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

 

 

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym ich profilowaniu.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje do odwołania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy świadczonych usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przebywających na terenie obiektów ABP

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane o osobach wchodzących i wychodzących na teren ABP w celu ich identyfikacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu ochrony osób i mienia na obszarze działalności ABP, a także w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony ewentualnych roszczeń.

Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych (nazwisko, imię, nr dowodu osobistego) jest konieczne aby można było wejść do obiektów i na teren ABP.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane będziemy przechowywać w przez okres 3 lat, a po tym okresie tak długo jak będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie ochrony fizycznej;
 • podmioty realizujące wsparcie organizacyjne, w szczególności świadczące usługi prawnicze, doradcze;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym na terenie ABP

 

Cel i podstawa prawna

 Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu:

 1. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ABP, co stanowi  prawnie uzasadniony interes Administratora.         Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku ich zaistnienia – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.          Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 Zakres monitoringu

Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne oraz kluczowe pomieszczenia. Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany w sposób trwały i widoczny za pomocą tablic informacyjnych z symbolem kamery.

 

Okres przechowywania

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu, nagrania podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowymi nagraniami.

 

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, ochrony fizycznej;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Cel i podstawa prawna

1.    Przeprowadzenie procesu rekrutacji:

 • na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,  innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);


2.    Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


3.    Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6-ciu miesięcy od jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty w grupy AZOT, ale tylko w przypadku wyrażenia przez Pania/Pana zgody;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

4. . Informacje o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów Kontrahenta lub osób wyznaczonych przez niego do kontaktów w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów

Cel i podstawa prawna

 1. Podjęcie działań związanych z dążeniem do zawarcia oraz realizacją  umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na kontakcie w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą jest reprezentantem Kontrahenta lub została wyznaczona przez Kontrahenta do kontaktów.
 2. Wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.  Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Prowadzenie marketingu bezpośredniego usług, w szczególności przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży. Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO
 5. Przekazywanie Pani/Panu innych informacji o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z reprezentantami oraz pracownikami i współpracownikami jego Kontrahentów. Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych  jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jej zawarcia.

 

Źródło danych

Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, który Pani/Pan reprezentujecie. W związku z realizacją umowy, Administrator przetwarza takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce zatrudnienia, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Pani/Pan  zajmujecie.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej,
 • podmioty realizujące wsparcie organizacyjne, w szczególności świadczące usługi prawnicze, doradcze, rozliczania należności i zobowiązań, windykacyjne;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz współpracowników spółki cywilnej w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów

Cel i podstawa prawna

 1. Podjęcie działań związanych z dążeniem do zawarcia oraz realizacją  umowy, której Pani/Pan jest stroną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 2. Wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Prowadzenie marketingu bezpośredniego usług, w szczególności przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży.      Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Przekazywanie Pani/Panu innych informacji o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z Kontrahentami. Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej,
 • podmioty realizujące wsparcie organizacyjne, w szczególności świadczące usługi prawnicze, doradcze, rozliczania należności i zobowiązań, windykacyjne;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z ABP z wykorzystaniem elektronicznych lub tradycyjnych kanałów komunikacji

 

Cel i podstawa prawna

 

 1. Realizacja bieżącego kontaktu, w szczególności na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania skierowane telefonicznie, mailowo lub tradycyjną korespondencją do Administratora. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest prawie uzasadniony interes Administratora  polegający na  prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub sprawy, w której zwraca się Pani/Pan do Administratora.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej;
 • podmioty realizujące wsparcie organizacyjne, w szczególności świadczące usługi prawnicze,doradcze, rozliczania należności i zobowiązań, windykacyjne;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi innych osób, z którymi kontaktuje się ABP

 

Cel i podstawa prawna

Prowadzenie działań marketingowych w celu budowania marki i promowania usług, a także wysyłanie informacji handlowych. Dla tych działań wykorzystujemy środki komunikacji elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia działań marketingowych usług własnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie przesyłania informacji handlowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Konieczność podania danych

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pani/Pana, od Państwa pracodawcy lub podmiotu, który Państwo reprezentujecie lub z publicznie dostępnych źródeł. Dane jakie mogliśmy w ten sposób pozyskać to: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami Państwo się zajmujecie.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, ochrony fizycznej;
 • podmioty realizujące wsparcie organizacyjne, w szczególności świadczące usługi prawnicze, doradcze,
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przetwarzaniu danych użytkowników Fanpage na Facebooku

Cel i podstawa prawna

Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/azotbiznespark, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.
Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing usług własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.


Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty w grupy AZOT;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej,
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited.

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:
• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

 

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation